Podmínky pro ochranu osobních údajů

I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle č. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je Fotopast.cz s.r.o., IČ: 29128748 se sídlem Francouzská 815, 25229 Dobřichovice (dále jen „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou:Adresa: Fotopast.cz s.r.o., Francouzská 815, 25229 Dobřichovice, E-mail: info@fotopast.cz, Telefon: 608 555 777
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

II. Zdroje a kategorie zpracování osobních údajů

 •        Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 •        Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je              
 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR      
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

      2. Účelem zpracování osobních údajů je

 •          Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřešení objednávky (jméno, adresa, telefon, e-mail). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, či ji za strany správce plnit.
 •          Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 •          podílející se na dodání zboží / služeb /a realizaci plateb na základě smlouvy,
 •          zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 •          zajišťující marketingové služby
 •          zajišťující vedení účetnictví
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 •          právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 •          právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 •          právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 •          právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 •          právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


Novinky

visa