Velkoobchodní podmínky společnosti Fotopast .cz, spol. s r.o.


Objednávky zboží

Doporučujeme objednávky prostřednictvím našeho e-shopu www.fotopast.cz, protože takto zadané objednávky se ihned automaticky přenesou s příslušnými cenami do našeho skladového systému. Tím se zpřesní a zrychlí jejich vyřízení.

Pro telefonické objednání zboží pak je k dispozici tel. 608 601 197.

Objednávky e-mailem zasílejte na adresu objednavky@fotopast.cz

Zasílání zboží a dodací lhůty

Objednávky zasíláme prostřednictvím smluvní kurýrní služby PPL. Objednávky přijaté do 12.00 jsme schopni vyřídit s ohledem na dobu svozu PPL ještě týž den. Objednávky přijaté po svozu vyřizu- jeme následující pracovní den.

Pokud zákazník v průběhu dne objedná zboží vícekrát, může být pro každou objednávku vystavena faktura zvlášť a zajištěna samostatná expedice.

Osobní odběry je třeba vždy dohodnout předem na tel. čísle 608 601 197

Dopravné

Dopravné u objednávek nad 10.000,-Kč vč. DPH neúčtujeme. U objednávek menšího rozsahu účtujeme dopravné a balné dle reálných tarifů dopravce (k 1.2017 ve výši 138,- Kč vč. DPH. Zákazníkům ze Slovenska účtujeme dopravné ve výši 290,- Kč bez DPH).

 
Platební podmínky

Zboží je dodáváno na fakturu s úhradou převodním příkazem nebo na dobírku. Na fakturu hrazenou příkazem je zboží prodáváno pouze stálým obchodním partnerům s dobrou platební kázní a uzavřenou obchodní smlouvou (u stávajících stálých partnerů smlouva není podmínkou). U nových klientů je možnost uzavření obchodní smlouvy a zboží odebírat na fakturu do výše kreditu stanoveného ve smlouvě.

Splatnost faktur je standardně 10 dnů, po vzájemné dohodě i delší, maximálně však 1měsíc. Při nedodržení splatnosti závazků je klient telefonicky i písemně upozorněn. Při opakované špatné platební morálce je klientovi odebrána možnost nákupu zboží formou úhrady převodním příkazem.

Sankce za opožděnou platbu je 0,05% za každý den prodlení.

Ceny

Společnost Fotopast.cz spol. s r. o. vydává aktuální velkoobchodní ceník, který vychází z doporučených prodejních cen, ze kterých je poskytována příslušná sleva. Je proto bezpodmínečně nutné doporučené prodejní ceny respektovat. Při nabídce zboží za nižší ceny vám mohou být vaše nákupní ceny zvýšeny o stejné procento o jaké byla doporučená prodejní cena snížena.

Ceníky jsou distribuovány na e-mailové adresy zadané v našem adresáři.

Slevy z velkoobchodního ceníku jsou poskytovány na základě:
•    pravidelných odběrů, u kterých je dosažena stanovená výše ročních objemů
•    při jednorázovém vyšším odběru, dle konkrétní poptávky
•    dle individuálních podmínek

Záruční podmínky

Prodávající odpovídá za případné vady výrobků 24 měsíců od jeho prodeje. Po dobu záruky má odběratel právo na bezplatné odstranění vad a prodloužení záruky o dobu, po kterou byl vadný výrobek reklamován. Maximální doba pro vyřízení reklamace je stanovena na 30 dní.

Záruční doba zboží začíná dnem vyfakturování výrobku, nebo jeho převzetím.

Odběratelům, kteří mají vlastní „kamennou“ prodejnu je záruka prodloužena o dalších 60 dnů po které mají možnost zboží vystavit a nabízet. „Kamennou“ prodejnou se rozumí obchodní prostory určené výhradně pro maloobchodní prodej s pevnou otevírací dobou. Kamennou prodejnou není kancelář, nebo výdejní sklad. 

Odběratelům, kteří nabízejí zboží výhradně prostřednictvím e-shopu je prodloužena záruka o 15 dnů na redistribuci.


Zákazník je povinen bez zbytečných odkladů informovat dodavatele o případné závadě výrobku, na který se vztahuje záruka. V případě, se na závadu nevztahuje záruka, budou zákazníkovi účtovány náklady na přepravu a náklady na opravu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené zaplavením, bleskem, poškozením při přepravě, mechanickým poškozením, neodbornou obsluhou či instalací, neodborným zásahem do elektrické nebo mechanické části zařízení a přepětím. Jako záruční list je považována faktura za odebrané zboží.

Vrácení nového zakoupeného a nepoužitého zboží

Ve zcela ojedinělých případech je umožněno klientovi vrátit zakoupené zboží zpět za uvedených časových podmínek:
•    do 30 dní je možné vrátit zboží v plné ceně
•    nad 30 dní od nákupu bude klientovi odečteno 5% z původní ceny
•    nad 60 dní od nákupu bude klientovi odečteno 10% z původní ceny
•    nad 90 dní od nákupu bude klientovi odečteno 20% z původní ceny
•    nad 120 dní a do 180 dní (hranice pro vrácení zboží) se srážkou 40% z původní prodejní ceny

Podmínky vrácení:

•    zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů
•    zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny
•    zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání
Místem pro uplatnění vrácení zboží je sídlo firmy Fotopast.cz spol. s r.o., Francouzská 815, 252 29 Dobřichovice. Po fyzickém obdržení a kontrole zboží bude vystaven kupujícímu opravný daňový doklad. Při nedodržení termínu 30 dnů na vrácení zboží, bude z opravného daňového dokladu odečtena procentuální srážka z původní ceny, dle výše uvedených časových podmínek.

Opravný daňový doklad (dříve dobropis) 
Za vystavení Opravného daňového dokladu (v případě, že se nevystavuje zaviněním chyby naší společnosti) účtujeme administrativní poplatek ve výši 100,- Kč.

Zapůjčení zboží(za účelem prezentace, výstav, odzkoušení atd….)
Zápůjčka zboží je možná pouze u firem patřícím k stálým obchodním partnerům a u firem, které s námi uzavřeli obchodní smlouvu a mají uhrazené faktury po splatnosti.
•    zápůjčka zboží se neposkytuje klientům se špatnou platební morálkou
•    zápůjčka se vystavuje na omezenou dobu 14 dní, není-li předem smluveno jinak
•    pokud klient nevrátí zapůjčené zboží ve stanoveném termínu a nezažádá o prodloužení zápůjčky, bude klientovi bude mu zapůjčené zboží automaticky vyfakturováno.
•    maximální doba včetně prodloužení zápůjčky je stanovena na 30 dní od převzetí zboží do zápůjčky
•    zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny
•    zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání
•    v případě poškození zapůjčeného zboží nebo nedodržení uvedených podmínek bude zboží klientovi vyfakturováno a zasláno zpět

Technická podpora

Je poskytována našim zákazníkům denně v pracovní dny od  8.00 do 17.00 na lince 773 455 777. Na technické podpoře lze konzultovat jakékoliv problémy nebo nejasnosti, jež jsou spojeny s produkty dodanými společností Fotopast.cz spol. s r.o. Technické poradenství mohou využívat i koncoví zákazníci. Před kontaktováním zákaznické podpory si prosím připravte typ a výrobní číslo výrobku a srozumitelný popis závady.

Servisní podmínky 

Záruční oprava:
Jedná se o zboží, které je v záruční době. Oprava ani doprava se nefakturuje.
Pozáruční oprava:
Jedná se o zboží, které je po záruční době, zboží, nebo které nebylo distribuováno společností Fotopast.cz spol. s r.o. nebo zboží, u něhož je nalezena závada, na kterou se záruka nevztahuje.

Pro námi distribuované výrobky nabízíme kvalitní a rychlý záruční i pozáruční servis. Ceny pozáručních oprav jsou účtovány podle aktuálního ceníku dílů a hodinové sazby. U každé položky zaslané na pozáruční servis účtujeme vždy paušální poplatek 250 Kč za zaevidování, servisní diagnostiku. Poplatek a poštovné jsou účtovány i v případě, že je výrobek neopravitelný, nebo oprava nerentabilní.

Pokud zákazník neuvede v průvodním dopise cenový limit pro opravu má se za to, že oprava je rentabilní, pokud nepřekročí 50% aktuální ceny opravovaného zboží. U vyšších částek kontaktujeme klienta předem k odsouhlasení ceny opravy.

Po servisu prochází každý opravovaný výrobek testem základních funkcí a na opravu poskytujeme záruku 6 měsíců na tutéž závadu.

Každá zásilka zaslaná na servis či reklamaci musí obsahovat průvodní dopis, s následujícími údaji:
•    adresu odesilatele, na kterou má být zařízení zpět doručeno
•    osobu, která věc vyřizuje + kontaktní telefon
•    popis závady, kvůli které je zařízení zasláno
V případě, že průvodní dopis nebude přiložen nebo nebude-li obsahovat uvedené informace, je fakturován režijní poplatek 100,- Kč za dohledání potřebných informací.

 Společnost Fotopast spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek a cen podle aktuální situace.

Převzetím zboží souhlasí zákazník s obchodními podmínkami společnosti Fotopast.cz spol. s r. o.

Dobřichovice dne 11. ledna 2016

Tomáš Kuba

Jednatel společnosti